حمل ریلی

شرکت حمل و نقل بین المللی تیران دارای سرویس ریلی از مبدا ایران به کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه و از مبدا چین به ایران می باشد.